About The Simula Garage..Om Gründergarasjen

 

The Simula Garage in a nutshell..Gründergarasjen i et nøtteskall

....

The Simula Garage is an initiative from Simula Research Laboratory that gives ambitious entrepreneurs the possibility to work in an office space in co-location with other entrepreneurs - at no cost.

Located at Fornebu, Norway, The Simula Garage started in January 2013 as an experimental initiative aimed at turning ideas into successful businesses. Simula provides access to the co-working space for up to one year, during which entrepreneurs may get support in fields such as IT, business development, legal issues, technology protection and soft funding. Furthermore, Simula arranges academic and social events for the entrepreneurs.

Since April 2018, Simula also operates a co-working space at the Oslo Metropolitan University, under the brand Gründergarasjen@OsloMet. About half of the capacity in that space is dedicated to entrepreneurial projects and startups by OsloMet students, alumni and staff.

..

Gründergarasjen er et initiativ fra Simula Research Laboratory som gir ambisiøse gründere muligheten til å jobbe i et kontorfelleskap i samlokalisering med andre entreprenører - til ingen kostnad.

Gründergarasjen ble startet på Fornebu i 2013, som et eksperimentelt initiativ for å gjøre idéer til vellykkede bedrifter. Simula gir tilgang til inkubatoren i opptil ett år, hvor gründere kan få støtte på områder som IT, forretningsutvikling, juridiske problemer, teknologibeskyttelse og offentlig finansiering. Videre arrangerer Simula akademiske og sosiale arrangementer for entreprenørene.

Siden april 2018 har Simula også en inkubator ved Oslo Metropolitan University under varemerket Gründergarasjen@OsloMet. Omtrent halvparten av kapasiteten i Gründergarasjen@OsloMet er dedikert til entreprenørprosjekter og oppstart av OsloMet studenter, tidligere studenter og ansatte.

....

simulagarage_icon_alpha_240x240.png

Work environment..Arbeidsmiljø

....

Simula Research Laboratory is a research- and technology-oriented institution and, as a work environment, The Simula Garage differs from other co-working areas or incubators. This has mainly to do with the fact that the Garage is all about building prototypes, testing your ideas, and implementing improvements. You will share offices with researchers and engineers and focus on realizing ambitious technologies. Consequently, we have fewer parties and events, but you can, for instance, sign up for introductory courses on machine learning or advanced programming. More than half of Simula’s employees are recruited internationally, meaning that the environment is internationally oriented and outwards looking.

Put bluntly, as an entrepreneur at The Simula Garage, you will receive both support and many opportunities, but we will not tell you how to realize your company or tell you what to do. Our approach is grounded in research and technology development, both of which require hard work! Simula’s slogan is “By Constantly Thinking About IT.” You are expected to be self-driven and motivated and we work reactively with the most active entrepreneurs. If you take action and work hard, you will find few environments more open or responsive than Simula.

..

Simula Research Laboratory er en forsknings- og teknologibasert institusjon, og som et arbeidsmiljø differensierer Gründergarasjen seg fra andre samarbeidsområder eller inkubatorer. Dette har hovedsakelig å gjøre med at Garasjen handler om å bygge prototyper, teste dine idéer og implementere forbedringer. Du vil dele kontorer med forskere og ingeniører og fokusere på å realisere ambisiøse teknologier. Derfor har vi færre fester og arrangementer, men du kan for eksempel registrere deg for innledende kurs på maskinlæring eller avansert programmering. Over halvparten av Simula sine ansatte rekrutteres internasjonalt, noe som betyr at miljøet er internasjonalt orientert.

Som en gründer fra Gründergarasjen får du både støtte og mange muligheter, men vi vil ikke fortelle deg hvordan du skal realisere din bedrift eller fortelle deg hva du skal gjøre. Vår tilnærming er basert på forskning og teknologiutvikling, som begge krever hardt arbeid! Simula sitt slagord er “By Constantly Thinking About IT.” Du forventes å være selvdrevet og motivert, og vi jobber aktivt med de mest aktive entreprenørene. Hvis du arbeider hardt, finner du få miljøer mer åpne eller lydhøre enn Simula.

....


 

More information..Mer informasjon

....

More information about The Simula Garage can be found in the articles “From idea to growth at the Simula Garage” and “Why a Garage?”.

..

Mer informasjon om The Simula Garage finner du i artiklene “Fra idé til vekst i Gründergarasjen” og “Hvorfor en garasje?”.

....

 
 

About Simula..Om Simula

 
 
 
 
 

....

Dedicated to tackling scientific challenges with long-term impact and of genuine importance to real life, Simula Research Laboratory AS (Simula) offers an environment that emphasizes and promotes basic research. At the same time, we are deeply involved in research education and application-driven innovation and commercialization.

Simula was established as a non-profit limited company in 2001 and is fully owned by the Norwegian Ministry of Education and Research. Its research is funded through competitive grants from national funding agencies and the EC, research contracts with industry, and a basic allowance from the state. At its outset, the laboratory was given the mandate of becoming an internationally leading research institution within selected fields in information and communications technology. These fields are currently:

  • communication systems;


  • scientific computing, aiming at fast and reliable solutions of mathematical models in biomedicine and geoscience;


  • software engineering, focusing on the testing and verification of mission-critical software systems and on the planning and cost estimation of large software development projects;


  • cyber security, focusing on cryptography, computer security and information theory; and


  • machine learning


Recent evaluations state that Simula has fulfilled its challenge and is an acknowledged contributor to top-level research in its focus areas. Specifically, in the 2012 national evaluation of ICT research organized by the Research Council of Norway and conducted by an international panel of experts, Simula received the highest average score (4.67) on a five-point scale among all evaluated institutions. In comparison, the national average was 3.38. Only five of the 62 research groups evaluated were awarded the top grade (5), and two of these five groups are located at Simula. In the 2017 in-depth evaluation of Simula, all three research areas were evaluated as excellent.

..

Simula Research Laboratory AS (Simula) er dedikert til å takle vitenskapelige utfordringer med langsiktig innvirkning og reell betydning for det virkelige livet, og tilbyr et miljø som legger vekt på og fremmer grunnforskning. Samtidig er vi veldig involvert i utdanningsaktiviteter og applikasjonsdrevet innovasjon og kommersialisering.

Simula ble etablert som et ikke-for-profitt aksjeselskap i 2001 og er heleid av Kunnskapsdepartementet. Selskapets forskning er finansiert gjennom konkurransedyktige tilskudd fra nasjonale finansieringsorganer og EF, forskningskontrakter med industrien, og en grunnleggende bevilgning fra staten. I begynnelsen ble selskapet gitt mandat til å bli en internasjonalt ledende forskningsinstitusjon innen utvalgte felt i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Disse feltene er per nå:

  • kommunikasjonssystemer;

  • vitenskapelige beregninger, med sikte på raske og pålitelige løsninger av matematiske modeller innen biomedisin og geovitenskap;

  • programvareutvikling, med fokus på testing og verifisering av systemkritiske programvare systemer og på planlegging og kostnadsberegning av store programvareutviklingsprosjekter;

  • nettverkssikkerhet, med fokus på på kryptologi, datasikkerhet og informasjonsteori; og

  • maskinlæring

Nylige evalueringer sier at Simula har oppfylt sin utfordring og er en anerkjent bidragsyter til forskning på toppnivå på sine fokusområder. Spesielt i Simulas nasjonale evaluering av IKT-forskning, organisert av Norges forskningsråd og utført av et internasjonalt ekspertpanel, mottok Simula den høyeste gjennomsnittlige poengsummen (4,67) på en fempunkts skala blant alle evaluerte institusjoner. Til sammenligning var det nasjonale gjennomsnittet 3,38. Bare fem av de 62 forskningsgruppene som ble vurdert, ble tildelt toppkarakter (5), og to av disse fem gruppene befinner seg på Simula. I den grundige evaluering i 2017 av Simula ble alle tre forskningsområdene vurdert som eksellente.

....

 
 

About OsloMet..Om OsloMet

 
 
 
 
 

....

Oslo Metropolitan University, referred to as OsloMet abbreviated, is Norway’s third largest university. OsloMet offers a unique range of professional programs that provide students with high-impact skill sets that qualify them for professions that contribute to future welfare and value creation. The majority of the study programs OsloMet offers are professional programs in which theoretical courses and supervised professional training are closely aligned. OsloMet provides education that qualifies students for employment in the health and social services education, and public administration, media, design, arts, and for technical and business administrative positions in business and industry.

In its overarching research strategy OsloMet highlights both interdisciplinary and regional cooperation. OsloMet’s comparative advantage is that the institution performs research within and between the professions taught. This provides OsloMet with the opportunity to influence welfare policy and to serve as an important contributor to policy making by decision-making bodies. Through dialogue and cooperation between research, education, society, business and industry, results and expertise are shared and solutions are created for a continuously changing world.

..

OsloMet – storbyuniversitetet, er det tredje største universitetet i Norge. OsloMet tilbyr et unikt utvalg studieprogrammer som gir studentene innflytelsesrike ferdighetssett og kvalifiserer dem for yrker som bidrar til fremtidig velferd og verdiskapning. De fleste studieprogrammene OsloMet tilbyr er profesjonelle programmer der teoretiske kurs og faglig opplæring er nært tilknyttet hverandre. OsloMet gir utdanning som kvalifiserer studenter til sysselsetting i helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig forvaltning, media, design, kunst og til tekniske og bedriftsadministrative stillinger i industri og næringslivet.

I sin overordnede forskningsstrategi fremhever OsloMet både tverrfaglig og regionalt samarbeid. OsloMets sammenlignbare fordel er at institusjonen utfører forskning både innenfor og mellom de ulike fagfeltene det undervises i. Dette gir OsloMet muligheten til å påvirke velferdspolitikken og å tjene som en viktig bidragsyter til beslutningsprosesser. Gjennom dialog og samarbeid mellom forskning, utdanning, samfunn og næringsliv så deles resultater og kompetanse, og løsninger skapes for en stadig skiftende verden.

 

....

 
 

About Simula Innovation..Om Simula Innovation

 
 
 
 
 

....

Since 2004, Simula has established several spinout companies with growth potential. Simula Innovation organizes technology transfer from research to business and assists in the commercialization of research results through industrial partnerships and the creation of spinouts. Its goal is to provide a framework to support the creation of companies, including the management of intellectual property rights, legal assistance, and assistance with grant proposals and attracting funding and investors.

..

Siden 2004 har Simula etablert flere spin-out selskaper med vekstpotensial. Simula Innovation organiserer teknologioverføring fra forskning til virksomhet og assisterer i kommersialisering av forskningsresultater gjennom industrielle partnerskap og etablering av spin-outs. Målet er å gi et rammeverk for å støtte etableringen av selskaper, herunder forvaltning av immaterielle rettigheter, juridisk bistand, bistand med søknadskriving og tilskudd til finansiering og investorer.

....

 
 

Team

 
 
img_2298.jpg

Christian Bjerke, Director of The Simula Garage..Christian Hemmestad Bjerke, direktør for Gründergarasjen

....

As the Director of The Simula Garage, Christian has the overall responsibility for the management of the incubator and is closely involved in supporting the companies. He also manages external relations with partners and works closely with Simula’s researchers on facilitating technology transfer. Christian has worked at Simula since 2013, then joining as the administrative manager for the research-based innovation centre (SFI) Certus. In March 2016, he was appointed Assistant Director for Simula Innovation, which handles Simula’s commercial investments. In his current role as the Director of the Simula Garage, Christian works closely with Simula Innovation on establishing commercially promising high-tech companies and facilitating knowledge transfer. Christian holds an M.Sc. in administration- and organization theory from the University of Bergen. He has held numerous positions of trust in organizations including the European Commission, the European University Association, The European Students Union, The University of Bergen and The Norwegian Ministry of Education and Science.

..

Som direktør for Gründergarasjen har Christian det overordnede ansvaret for ledelsen av inkubatoren og er nært involvert i å støtte selskapene. Han forvalter også eksterne forbindelser med samarbeidspartnere og jobber tett med forskere i Simula for å legge til rette for teknologioverføring. Christian har jobbet hos Simula siden 2013, da han ble administrerende direktør for det forskningsbaserte innovasjonssenteret (SFI) Certus. I mars 2016 ble han utnevnt til assisterende direktør for Simula Innovation, som håndterer Simulas kommersielle investeringer. I sin nåværende rolle som direktør for Gründergarasjen jobber Christian tett med Simula Innovation på å etablere kommersielt lovende høyteknologiske selskaper og legge til rette for kunnskapsoverføring. Christian har en M.Sc. i administrasjon og organisasjonsteori fra Universitetet i Bergen. Han har hatt en rekke roller i ulike organisasjoner, blant annet Europakommisjonen, European University Association, The European Students Union, Universitetet i Bergen og Utdanningsdepartementet.

....

Freyja Jørgensen, Project Coordinator..Freyja Jørgensen, prosjektkoordinator

....

Freyja joined the team in September 2016. She is hired as project coordinator at The Simula Garage, responsible for all our practical issues on a day-to-day basis, as well as arranging events, administrating our internal end external communication and helping our entrepreneurs develop their slide decks and presentation skills. Freyja holds a B.Sc. in Molecular Biology and has completed a one-year study programme in Psychology, both from The University of Oslo. Since 2010 she has also been involved in several of Simula’s educational activities, working with student recruitment, science outreach, and courses in presentation technique.

..

Freyja ble en del av teamet i september 2016. Hun er ansatt som prosjektkoordinator i Gründergarasjen og er ansvarlig for alle praktiske saker på en daglig basis, samt å organisere arrangement, administrere vår interne og eksterne kommunikasjon og bistå våre gründere med deres slides og presentasjoner. Freyja har en B.Sc. i Molekylærbiologi og har fullført en årsenhet i psykologi, begge fra Universitetet i Oslo. Siden 2010 har hun dessuten vært involvert i flere av Simulas utdanningsaktiviteter, der hun har jobbet med studentrekruttering, teknologi - og realfagsformidling og kurs i presentasjonsteknikk.

....

img_0598.jpg

Adam Piórowicz, Innovation Manager..Adam Piórowicz, innovasjonsleder

....

Adam helps startups and researchers with matters related to innovation, soft funding, intellectual property rights, legal documents, and business development. He also streamlines internal processes at Simula and The Simula Garage with software. Adam holds an M.Sc. in Computer Science and Engineering from Linköping University and an M.Sc. in Innovation and Entrepreneurship from Chalmers University of Technology, both in Sweden. He was a patent engineer at Telenor for four years. Adam joined Simula Innovation in 2011 and Simula in 2016, and has been involved in The Simula Garage in various capacities since its inception in 2013.

..

Adam hjelper oppstartsbedrifter og forskere med saker knyttet til innovasjon, offentlig finansiering, immaterielle rettigheter, juridiske dokumenter og forretningsutvikling. Han effektiviserer også interne prosesser hos Simula og Gründergarasjen med ulike programvarer. Adam er sivilingeniør i datateknikk fra Linköpings universitet og har en M.Sc. i innovasjon og entreprenørskap fra Chalmers tekniske universitet, begge i Sverige. Han var tidligere patentingeniør ved Telenor i fire år. Adam ble en del av Simula Innovation i 2011 og Simula i 2016, og har vært involvert i Gründergarasjen i ulike kapasiteter siden starten i 2013.

....

Ottar Hovind, Director of Simula Innovation AS..Ottar Hovind, direktør for Simula Innovation AS

....

Ottar manages Simula’s portfolio of investments and is also a lawyer. He has been at Simula since 2007 holding several positions, including Deputy Managing Director for Simula Research Laboratory AS. He is currently the Managing Director of Simula Innovation AS, and a board leader at several startup companies. Ottar holds a degree in law (cand.jur.) from University of Oslo, and has a Master of Corporate and Commercial Law (LLM) from London School of Economics. He has previously worked with the law firm Ræder Advokatfirma.

..

Ottar forvalter Simulas portefølje av investeringer og er også advokat. Han har vært hos Simula siden 2007 og har hatt flere stillinger, blant annet viseadministrerende direktør for Simula Research Laboratory AS. Han er for tiden administrerende direktør i Simula Innovation AS, og styremedlem hos flere oppstartsselskaper. Ottar har en cand.jur fra Universitetet i Oslo, og har en Master of Corporate Law (LLM) fra London School of Economics. Han har tidligere jobbet med Ræder Advokatfirma.

....

 
 

Locations..Lokasjoner

 
 
 

The Simula Garage..Gründergarasjen

....

Situated: Fornebu, Bærum, Norway

Hosted by: Simula Research Laboratory

Launched: January 2013

Contact: See our contact information

..

Sted: Fornebu, Bærum, Norge

Driftet av: Simula Research Laboratory

Lansert: januar 2013

Kontakt: Se vår kontaktinformasjon

....

 

 

The Simula Garage @ OsloMet..Gründergarasjen @ OsloMet

....

Situated: Bislett, Oslo, Norway

Hosted by: OsloMet – Oslo Metropolitan University

Launched: April 2018

Contact: See our contact information

..

Sted: Bislett, Oslo, Norge

Driftet av: OsloMet - Oslo Metropolitan University

Lansert: april 2018

Kontakt: Se vår kontaktinformasjon

....

IMG_6503.jpg
 

Contact..Kontakt

 

Visiting address - Simula..Besøksadresse - Simula

....

Simula Research Laboratory
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu
Norway

(4th floor)

..

Simula Research Laboratory
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

(4. etasje)

....

Directions - Simula..Veibeskrivelse - Simula

....

Directions by car or public transportation can be found at Simula’s home page.

..

Veibeskrivelser for bil og offentlig transport finnes på Simulas hjemmeside.

....

 

 

Visiting address - OsloMet..Besøksadresse - OsloMet

....

Gründergarasjen @ OsloMet
Pilestredet 52
0167 Oslo
Norway

(3rd floor)

..

Gründergarasjen @ OsloMet
Pilestredet 52
0167 Oslo

(3. etasje)

....


Contact us..Kontakt oss

For questions or more information, contact us..For spørsmål og annen informasjon, kontakt oss

....Name..Navn.... *
....Name..Navn....