....

Not paying for your co-working space may sound alluring to most freshly minted startups, but The Simula Garage offers much more than just working space. We are more of a technical competence centre than a traditional startup hub. Being located in a highly recognized ICT research facility, our entrepreneurs are given the chance to communicate, network, and potentially collaborate with Simula’s acknowledged researchers.

..

Et kostnadsfritt samarbeidsområde kan høres lokkende ut for de fleste nyopprettede bedrifter, men Gründergarasjen tilbyr mye mer enn bare en arbeidsplass. Vi er mer av et teknisk kompetansesenter enn tradisjonelle oppstarts-inkubatorer. Gjennom å være lokalisert i et anerkjent IKT-forskningsanlegg, får entreprenørene muligheten til å kommunisere, nettverk og muligens samarbeide med Simulas anerkjente forskere.

....

 
 

Researchers at Simula..Forskere ved Simula

....

Simula Research Laboratory AS is a world-leading research environment in informatics and applied mathematics. All three of Simula’s research groups have been independently evaluated as “excellent”, which places Simula in the international forefront of research and technology development. At Simula, you will meet dedicated researchers who combine sophisticated theoretical methods with an applied mindset. “The Simula Culture” document provides a good indication of the kind of research institution we aim to be. As a member of The Simula Garage, you will share offices with the rest of Simula and be part of the social fabric of the research institution. We actively facilitate interaction between the most promising startups at the Garage with researchers and ongoing research projects in the scientific departments. We have numerous examples of startups recruiting talented researchers into their companies or joint research and development projects being developed between Garage startups and Simula.

..

Simula Research Laboratory AS er et verdensledende forskningsmiljø innen informatikk og anvendt matematikk. Alle tre av Simulas forskergrupper er uavhengig vurdert som “utmerket”, som plasserer Simula i den internasjonale fronten av forskning og teknologiutvikling. På Simula møter du dedikerte forskere som kombinerer sofistikerte teoretiske metoder med en anvendelig tenkemåte. “The Simula Culture”-dokumentet gir en god indikasjon på hva slags forskningsinstitusjon vi ønsker å være. Som medlem av Gründergarasjen, vil du dele kontorer med resten av Simula og være en del av forskningsinstitusjonens sosiale samhold. Vi fasiliterer aktivt samspillet mellom de mest lovende oppstartsselskapene i garasjen med forskere og pågående forskningsprosjekter i vitenskapelige avdelinger. Vi har mange eksempler på oppstartselskaper som rekrutterer talentfulle forskere til deres selskaper, eller felles forskning og utviklingsprosjekter som utvikles mellom selskapene og Simula.

....


Students..Studenter

....

Simula has good relations with the University of Oslo (UiO), the Oslo Metropolitan University (OsloMet), and several other universities. We facilitate contact between students and entrepreneurs in The Simula Garage. We are for example involved in the preparation of a course for students at OsloMet related to entrepreneurship and software development that will further increase opportunities for students and entrepreneurs to collaborate. Do you need a mathematics or computer science student to work on some data analytics or artificial intelligence related challenge? You have come to the right place! With the help of a Simula researcher acting as supervisor, we can help getting you one or two (or even more) students to address your challenges, while offering the students a stimulating environment and supervision for their master thesis projects.

..

Simula har gode forbindelser med Universitetet i Oslo (UiO), Oslo storbyuniversitet (OsloMet) og flere andre universiteter. Vi skaper kontakt mellom studenter og gründere i Gründergarasjen. Vi er for eksempel involvert i utarbeidelse av et kurs for studenter på OsloMet relatert til entreprenørskap og programvareutvikling som ytterligere vil øke mulighetene for studenter og entreprenører til å samarbeide. Trenger du en matematikk- eller datavitenskapsstudent til å jobbe med dataanalyse eller kunstig intelligens-relaterte utfordringer? Du er kommet til rett sted! Ved hjelp av en Simulaforsker som veileder, kan vi hjelpe deg med å få en eller to (eller enda flere) studenter til å takle dine utfordringer, samtidig som studentene får et stimulerende miljø og tilsyn med masteroppgaver.

....


Polihub network..Polihub-nettverket

....

We are working with the most important European and non-EU university incubators and science parks to create a unique network for startups aimed at helping our startups to grow internationally. The network arranges an exchange program that offers visiting startups a place to work, meeting rooms, and interaction with mentors at the host incubator. The Simula Garage is currently the only Norwegian member of the International Incubators Network, coordinated by the Polytechnical University of Milano.

..

Vi jobber med de viktigste europeiske og ikke-EU-universelle inkubatorer og vitenskapsparker for å skape et unikt nettverk for oppstart som skal hjelpe våre bedrifter til å vokse internasjonalt. Nettverket arrangerer et utvekslingsprogram som tilbyr besøksbedrifter et sted å jobbe, møterom og samhandling med mentorer på vertsinkubatoren. Gründergarasjen er for øyeblikket det eneste norske medlemmet av International Incubators Network, koordinert av Polytechnical University of Milan.

....


Simula events..Sosiale samlinger

....

Simula has great diversity amongst its employees when it comes to both age and scientific and cultural background. The company finds it important to make everyone feel welcome and to become acquainted with researchers across disciplines. Social and professional events throughout the calendar year are therefore common here, at Simula. We also view it as very valuable that both master’s students and entrepreneurs are invited to such happenings and are given the opportunity to participate in a less formal manner. As an early-stage tech startup, you will thus have a unique chance to meet and talk with some of Norway’s leading researchers and professionals within ICT and innovation.

Four Fridays a year, Simula’s party committee arranges the so-called “Fabulous Fridays”, an evening when employees and associates can socialize over a dinner or an interactive team building activity. In addition, yearly, the committee arranges our two large parties: the summer party and the Christmas party. We also arrange internal lunches and similar events for members only. That being said, members of The Simula Garage are also welcome to come up with their own ideas and events with their co-workers.

As for the professional events, Simula often arranges open workshops or seminars, where you only need sign up and join. Usually these are at our premises and focus on various research topics, for instance, within machine learning or computational physiology.

..

Sosiale og faglige samlinger gjennom hele kalenderåret er vanlige på Simula. Som en tidlig teknologisk oppstartsbedrift vil du dermed ha en unik sjanse til å møte og snakke med noen av Norges ledende forskere og fagfolk innen IKT og innovasjon.

Fire fredager i året arrangerer Simulas festkomité de såkalte “Fabulous Fridays”, en kveld hvor ansatte og kollegaer kan sosialisere over en middag eller en interaktiv teambuilding-aktivitet. I tillegg arrangerer komitéen våre to store fester hvert år: sommerfest og julefest. På Gründergarasjen arrangerer vi også interne lunsjer og lignende arrangementer for medlemmer. Medlemmer av Gründergarasjen er også velkommen til å komme med egne idéer og arrangementer med sine medarbeidere.

Av profesjonelle arrangementer, arrangerer Simula ofte åpne workshops eller seminarer, hvor du bare trenger å registrere deg og bli med. Vanligvis er disse i våre lokaler og fokuserer på ulike forskningsemner, for eksempel innen maskinlæring eller beregningsfysiologi.

....