Expertise and mentoring..Ekspertise og rådgivning

....

One of the main challenges a startup team usually faces is how to manage risk and communicate the business idea in a clear and convincing way. At The Simula Garage, we have resources to help with specific questions related to legal issues, intellectual property rights, business development, writing applications for funding, and pitching your company to investors.

..

En av hovedutfordringene som et gründerteam vanligvis står overfor, er hvordan man håndterer risiko og kommuniserer forretningsidéen på en klar og overbevisende måte. I Gründergarasjen har vi ressurser til å hjelpe deg med bestemte spørsmål knyttet til juridiske problemer, immaterielle rettigheter, forretningsutvikling, søknad om finansiering og pitching av din bedrift til investorer.

....

 
 

business development..Forretningsutvikling

....

At The Simula Garage, we support you in developing your ideas and technology, and growing your company. There are many loud voices giving advice on how to succeed with your company and how to “conquer the world”. At Simula, we take a different approach. Instead of lecturing about the one or two strategies we think you should pursue, we are interested in listening to you and discussing your ideas with you. We have a great deal of experience in turning technologies into growing businesses and are eager to share our insights. Fundamentally, at Simula, you will find a deeply rooted respect for you and your ideas. We have world-class researchers, a strong industrial network, and tech-savvy investors in our community. Our aim is to help you partner up with the right expertise for you. As an entrepreneur, you are the most important actor and we believe that your company is best supported through building competence and experience in your team.

..

I Gründergarasjen støtter vi deg i å utvikle dine idéer og teknologier, og å få din bedrift til å vokse. Det er mange forskjellige meninger om hvordan du skal lykkes med firmaet ditt og hvordan du kan “erobre verden”. På Simula tar vi en annen tilnærming. I stedet for å fortelle om en eller to strategier vi tror du bør forfølge, er vi interessert i å lytte til deg og diskutere dine idéer med deg. Vi har stor erfaring med å snu teknologier til voksende bedrifter og er ivrige etter å dele våre innsikt. I Simula finner du en dypt forankret respekt for deg og dine idéer. Vi har forskere i verdensklasse, et sterkt industrielt nettverk, og teknologiske kunnskapsrike investorer i vårt fellesskap. Vårt mål er å hjelpe deg med å samarbeide med riktig kompetanse for deg. Som gründer er du den viktigste aktøren, og vi tror at bedriften din er best støttet gjennom å bygge kompetanse og erfaring i teamet ditt.

....


Expert feedback on the issues that matter..Ekspertråd på spørsmål som har betydning

....

Startups have different needs and we do not believe in a one-size-fits-all approach to company development. Our preferred model to support competence development in our startups is through our so-called “Expert Feedback Sessions”. The topics for these sessions are decided in dialogue with the entrepreneurs at The Simula Garage and consist of a plenary talk with an invited expert. After the plenary, those companies that would like to, may receive individual feedback from the expert on the specific topic, focusing on that particular company's challenges. This ensures that we provide introductory lectures on important issues, as well as giving more specific feedback to the companies selected for one-on-one conversations.

..

Oppstartsbedrifter har ulike behov, og vi tror ikke på en omtrentlig tilnærming til bedriftens utvikling. Vår foretrukne modell for å støtte kompetanseutvikling i våre oppstartsselskaper, er gjennom våre såkalte “Expert Feedback Sessions”. Emnene for disse øktene avgjøres i dialog med gründerne i Gründergarasjen og består av et plenumsmøte med en invitert ekspert. Etter plenum får de bedriftene som ønsker det en personlig tilbakemelding fra en ekspert i samme emne, fokusert på det enkelte selskaps utfordringer. Dette sikrer at vi gir innledende foredrag om viktige saker, samt en mer spesifikk tilbakemelding til de selskapene som er valgt for individuell tilbakemelding.

....


Paralegal..Juridisk assistanse

....

We have in-house resources and a solid working relationship with leading law firms that can help you with various legal and paralegal issues that you are bound to encounter when building your company. As a member of The Simula Garage, you will gain access to legal templates that are designed to protect your idea, your company's and its shareholders' interests, to make you better prepared when negotiating deals and seeking legal advice.

..

Vi har interne ressurser og et solid samarbeid med ledende advokatfirmaer som kan hjelpe deg med ulike juridiske og advokatproblemer som du må møte når du bygger din bedrift. Som medlem av Gründergarasjen får du tilgang til dokumentmaler som er utformet for å beskytte idéen din, selskapets og dets aksjonærinteresser, for å gjøre deg bedre forberedt når du forhandler avtaler og søker juridisk rådgivning.

....


Intellectual Property Rights (IPR)..Immaterielle rettigheter (IPR)

....

At Simula, we assist you in protecting your ideas and we have a patent engineer as part of our team. Successful technology companies are aware of IPR issues and protect their core technologies. Our assistance is not limited to patenting but also includes mentoring on licensing agreements, project agreements, and support on interacting with customers or third-party actors. Most importantly, we can advise on how to complement your tech development activities with IPR activities. A strong patent portfolio increases the valuation of your company and, if you are aiming to exit your company in the future, strong patents are a major driver of valuation and attractiveness.

..

På Simula hjelper vi deg med å beskytte dine idéer og vi har en patentingeniør som en del av vårt team. Vellykkede teknologiselskaper er klar over IPR-problemstillinger og beskytter sine kjerneteknologier. Vår hjelp er ikke begrenset til patentering, men inkluderer også veiledning om lisensavtaler, prosjektavtaler og støtte til samhandling med kunder eller tredjepartsaktører. Viktigst av alt, kan vi gi råd om hvordan du skal utfylle dine teknologiske utviklingsaktiviteter med IPR-aktiviteter. En sterk patentportefølje øker verdsettelsen av din bedrift, og hvis du sikter på å gå ut av bedriften din i fremtiden, er sterke patenter en viktig drivkraft for verdsettelse og attraktivitet.

....

 
 

Entrepreneurs in Residence

....

The Simula Garage has granted the status of Entrepreneur in Residence to a selected few, highly skilled individuals. In addition to being technology-savvy experts they are also experienced business people and entrepreneurs. Our Entrepreneurs in Residence are part of our community and are here to share their experience and give advise on the technology development to startups in The Simula Garage.

..

Gründergarasjen har gitt noen få utvalgte og veldig dyktige individer tittelen Entrepreneur in Residence. I tillegg til å være teknologikyndige eksperter så er de også erfarne forretningsfolk og gründere. Våre Entrepreneurs in Residence er en del av miljøet vårt og er her for å dele sine erfaringer samt gi råd om teknologiutvikling til oppstartbedrifter i Gründergarasjen.

....