From idea to growth at the Simula Garage..Fra idé til vekst i Gründergarasjen

....

This article was originally published in “This is Simula 2016”.

Three years have passed since the Simula Garage came to life in the old terminal building at Fornebu, and more than 80 startup projects have now been given valuable support in their early stages. 

A free co-working space may sound alluring to most freshly-minted startups, but the Simula Garage offers much more than free space.

The goal is to support startups with conception, IPR issues, proposals for soft funding, and offer social events for entrepreneurs.

The companies in the garage are all tech-oriented and consist of smaller teams of 1–4 people.

..

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i “This is Simula 2016”.

Tre år har gått siden Gründergarasjen kom til liv i den gamle terminalbygningen i Fornebu, og mer enn 80 oppstartsprosjekter har nå fått verdifull støtte i sine tidlige stadier.

Et gratis samarbeidsområde kan høres utrolig ut for de fleste startups, men Gründergarasjen tilbyr mye mer enn ledig plass.

Målet er å støtte oppstart med oppfatning, IPR-problemstillinger, forslag til offentlig finansiering, og tilby sosiale arrangementer for gründere.

Selskapene i garasjen er alle tech-orientert og består av mindre grupper på 1-4 personer.

....

.... Inside Simula's modern headquarters is the Simula Garage - a free offering for ambitious IT entrepreneurs. .. Inne i Simulas moderne hovedkvarter er Gründergarasjen - et gratis tilbud for ambisiøse IT-gründere. ....

....

Inside Simula's modern headquarters is the Simula Garage - a free offering for ambitious IT entrepreneurs.

..

Inne i Simulas moderne hovedkvarter er Gründergarasjen - et gratis tilbud for ambisiøse IT-gründere.

....

....

One of the entrepreneurs who has benefited greatly from these offerings is Frederico Valente of Imerso, a young high-tech company that works with virtual reality technology for businesses.

“Simula and the Simula Garage have been incredibly important to us. Here you get so much more than a desk to work at, you also get access to an invaluable network. If you're smart, you realize that this is a research institution, and start knocking on doors. This place is home to people with a unique and complex skill set.”

..

En av entreprenørene som har hatt stor nytte av disse tilbudene, er Frederico Valente fra Imerso, et ung høyteknologisk selskap som jobber med virtuell virkelighetsteknologi for bedrifter.

“Simula og Gründergarasjen har vært utrolig viktig for oss. Her får du så mye mer enn et skrivebord å jobbe på, du får også tilgang til et uvurderlig nettverk. Hvis du er smart, innser du at dette er en forskningsinstitusjon, og begynner å slå på dører. Dette stedet er hjem for folk med et unikt og komplekst sett med ferdigheter.”

....

Valuable support..Verdifull støtte

....

Imerso is now growing rapidly, and is one of the companies that has been at the Garage for longer than the usual one-year period, due to the fact that Simula Innovation has made an investment in the company.

Now Frederico and his colleagues have moved from the open startup landscape into a separate office in the same building, but he admits feeling a mix of joy and fear when he thinks about leaving the Garage:

“One day when we move out of here, it will be because we've grown enough to stand on our own, which of course is a positive. On the other hand, we wish we could stay here even if we get more funding - this has practically become our home, this is where we live,” he smiles.

..

Imerso vokser nå raskt, og er et av selskapene som har vært på garasjen lenger enn den vanlige ettårsperioden, på grunn av at Simula Innovation har investert i selskapet.

Nå har Frederico og hans kolleger flyttet fra det åpne oppstartslandskapet til et eget kontor i samme bygning, men han innrømmer å føle en blanding av glede og frykt når han tenker på å forlate Garasjen:

“En dag når vi flytter herfra, vil det være fordi vi har vokst nok til å stå alene, noe som selvfølgelig er positivt. På den annen side ønsker vi at vi kan bli her selv om vi får mer finansiering - dette har praktisk talt blitt vårt hjem, det er her vi lever, smiler han.”

....

.... From left: Frederico Valente Almeida, Simen Andresen, Magnus Elden and Sarah Müller of Imerso. .. Fra venstre: Frederico Valente Almeida, Simen Andresen, Magnus Elden og Sarah Müller i Imerso. ....

....

From left: Frederico Valente Almeida, Simen Andresen, Magnus Elden and Sarah Müller of Imerso.

..

Fra venstre: Frederico Valente Almeida, Simen Andresen, Magnus Elden og Sarah Müller i Imerso.

....

....

The time that the company has spent at the Garage has given them valuable support. “We have received help in preparing and designing applications, and help with our website, and we have gotten good advice on both legal issues in general and with IPR (intellectual property rights, such as patents and trademark registration) in particular. When it comes to obtaining ongoing funding, Simula’s network has been crucial.”

Now Imerso has received high-profile support from the European Union funds, and Simula has also entered as an investment partner. In addition, Imerso has been selected as one of nine Norwegian startups to receive support from 500 Nordics. 500 Nordics is the Nordic subsidiary of startup investor 500 Startups, where Silicon Valley investor Sean Percival is partner.

..

Tiden som selskapet har brukt på garasjen, har gitt dem verdifull støtte. “Vi har fått hjelp til å forberede og designe applikasjoner, hjelp med nettside, og vi har fått gode råd om både juridiske problemer generelt og med IPR (immaterielle rettigheter, for eksempel patenter og varemerkeregistrering) spesielt. Når det gjelder å skaffe løpende finansiering, har Simula nettverket vært avgjørende.”

Imerso har nå fått profilert støtte fra EU-fondene, og Simula har også inngått som investeringspartner. I tillegg har Imerso blitt valgt som en av ni norske oppstart for å motta støtte fra 500 Nordics. 500 Nordics er det nordiske datterselskapet startup investor 500 Startups, hvor Silicon Valley investor Sean Percival er partner.

....

Increased innovation as a goal..Økt innovasjon som et mål

....

The Simula Garage is also a strategic initiative to increase the pace of internal innovation.

“Simula has three legs to stand on: research, education and innovation. We are well-positioned in terms of the first two, but we have been less satisfied with our innovation activities,” says Simula’s Managing Director Aslak Tveito.

He stresses that this is an issue Simula shares with many educational institutions. It is not always clear how to successfully bring research into the market.

Thus arose the discussion of how Simula could succeed in attracting more entrepreneurs into the research community, and the idea of he Simula Garage was born.

“Part of the motivation behind it is to invite people with different ideas and styles of thinking onto our home territory. Another driving force behind the Garage is that I think the conditions for innovators and founders in Norway should be better,” says Tveito.

..

Gründergarasjen er også et strategisk initiativ for å øke tempoet i intern innovasjon.

“Simula har tre ben å stå på: forskning, utdanning og innovasjon. Vi er godt posisjonerte i forhold til de to første, men vi har vært mindre fornøyd med våre innovasjonsaktiviteter, sier Simulas administrerende direktør Aslak Tveito.

Han understreker at dette er et problem Simula deler med mange utdanningsinstitusjoner. Det er ikke alltid klart hvordan man vellykket kan få undersøkelse på markedet.

Dermed oppstod diskusjonen om hvordan Simula kunne lykkes med å tiltrekke seg flere entreprenører i forskningsmiljøet, og ideen om Gründergarasjen ble født.

“En del av motivasjonen bak garasjen er å invitere folk som har ulike måter og stiler å tenke på, som kan passe inn med Simula området. En annen drivkraft bak garasjen er at jeg tror at forholdene til nyskapere og grunnleggere i Norge burde bli bedre, sier Tveito.

....

The way forward..Veien forover

....

“We created a free service for founders, and we were aware that we had to keep costs down. So we spent nothing on marketing, and this meant that we got a rather slow start. But after a while, it caught on among entrepreneurs, and last year we were able to access new projects,” Tveito says.

What experiences has Simula gained so far?

“Early on, our projects were more divergent, so we eventually tried to focus more on IT projects. They fit well with the knowledge and expertise of those who work at Simula,” says Tveito, adding:

“Since we started the Garage, the focus on creating business out of our own research has increased substantially. Simula now co-owns 13 companies with over 80 employees. Several of these pay dividends to Simula. This activity is growing and some of the companies are promising. The Garage is one of the reasons we have gained more momentum on this.”

What have you done well, and what could be better?

“We have put in place mechanisms to assist startups with legal affairs, patenting, funding and more, and we can see who we should invest in further. I think we can become quite good at this, since we are so close to the founders. We would have liked to have more money to invest in multiple companies, and funds to help them technologically, and we would also like to be able to follow up with them better. However, we have to make sure to keep costs down to keep this as a free service, so we can’t build up too many services related to the Garage,” says Tveito.

He stresses that the offer will remain:

“We are going to continue with the Simula Garage and we will continue to invest in projects that we really believe in. The offering will be free of charge as long as we can afford it. Our ambition is to become even better at making profitable businesses and earning money that we can reinvest in research, education and innovation.”

Main caption: Inside Simula’s modern headquarters is the Simula Garage – a free offering for ambitious IT entrepreneurs.

..

“Vi opprettet en gratis tjeneste for grunnleggere, og vi var klar over at vi måtte holde kostnadene nede. Så vi brukte ikke noe på markedsføring, og dette betydde at vi fikk en ganske sakte start. Men etter en stund ble det fanget blant entreprenører, og i fjor kunne vi få tilgang til nye prosjekter, sier Tveito.

Hvilke opplevelser har Simula fått så langt?

“Tidlig på, våre prosjekter var mer divergerende, så vi til slutt prøvde å fokusere mer på IT-prosjekter. De passer godt med kunnskapen og kompetansen til de som jobber på Simula, sier Tveito og legger til:

“Siden vi startet garasjen, har fokuset på å skape virksomhet ut av vår egen forskning økt betydelig. Simula eier nå 13 selskaper med over 80 ansatte. Flere av disse betaler utbytte til Simula. Denne aktiviteten vokser og noen av selskapene er lovende. Garasjen er en av grunnene til at vi har fått mer fart på dette.”

Hva har du gjort bra, og hva kan bli bedre?

“Vi har innført mekanismer for å hjelpe oppstart med juridiske saker, patentering, finansiering og mer, og vi kan se hvem vi skal investere i videre. Jeg tror vi kan bli ganske gode i dette, siden vi er så nær grunnleggerne. Vi ville gjerne ha mer penger til å investere i flere selskaper, og midler til å hjelpe dem teknologisk, og vi vil også gjerne kunne følge opp med dem bedre. Men vi må sørge for å holde kostnadene nede for å holde dette som en gratis tjeneste, så vi kan ikke bygge opp for mange tjenester knyttet til Garasjen, sier Tveito.

Han understreker at tilbudet forblir:

“Vi skal óg fortsette med Gründergarasjen, og vi vil fortsette å investere i prosjekter som vi virkelig tror på. Tilbudet vil bli gratis så lenge vi har råd til det. Vår ambisjon er å bli enda bedre å skape lønnsomme bedrifter og tjene penger som vi kan reinvestere i forskning, utdanning og innovasjon.”

Hovedtekst: Inne i Simula sitt moderne hovedkvarter er Gründergarasjen - et gratis tilbud for ambisiøse IT-gründere.

....

A unique offering..Et unikt tilbud

....

The founders of the company Gallereel call the Simula Garage “a hidden gem”.

Stig Zerener Haugnæss, August André Kvernmo, Tor Egil Fusdahl and Ståle Zerener Haugnæss have no doubt in their minds—the Garage helps make the startup life easier.

When the boys decided to start Gallereel, a social platform for sharing private photo albums, the search for suitable office space began.

With their studies, and a month at "start-up summer camp", behind them, it was time to take things a step further.

“We stumbled across the Simula Garage and thought it sounded like a nice place. It was a great contrast from our cramped group study room at the University of Oslo, where we were worried that our Macs might be stolen when we went for lunch,” says Ståle.

“We also checked out StartupLab and MESH, but at such an early stage we weren’t interested in spending so much on office rent. Besides, the Simula Garage seemed quieter, and we got the impression that it was a place with the right environment to work and get a lot done.”

Nice people, a gym and discounted lunch were other advantages that tempted the young entrepreneurs.

..

Grunnleggerne av selskapet Gallereel kaller Gründergarasjen “en skjult perle”.

Stig Zerener Haugnæss, August André Kvernmo, Tor Egil Fusdahl og Ståle Zerener Haugnæsser har ingen tvil - Garasjen bidrar til å gjøre oppstartslivet lettere. Da guttene bestemte seg for å start Gallereel, en sosial plattform for deling av private fotoalbum, og søk etter egnet kontorlokal startet. Med sine studier og en måned på “oppstart sommerleir”, bak dem var det på tide å ta ting et skritt videre. “Vi snublet over Gründergarasjen og syntes det hørtes ut som et fint sted. Det var en flott kontrast fra vårt trange grupperom i studielokale ved Universitetet i Oslo, hvor vi var bekymret for at våre Mac-maskiner kan bli stjålet når vi gikk til lunsj, sier Ståle. Vi sjekket også ut StartupLab og MESH, men ved en slik tidlig stadium var vi ikke interessert i å bruke så mye på kontorleie. Dessuten virket Simula Garage roligere, og vi fikk inntrykk av at det var et sted med det rette miljøet å jobbe og bli mye gjort.”

Hyggelige mennesker, treningsstudio og nedsatt lunsj var andre fordeler som fristet de unge entreprenørene.

....

.... From left: August André Kvernmo, Ståle Zerener Haugnæss, Stig Zerener Haugnæss and Tor Egil Fusdahl of Gallereel. .. Fra venstre: August André Kvernmo, Ståle Zerener Haugnæss, Stig Zerener Haugnæss og Tor Egil Fusdahl av Gallereel. ....

....

From left: August André Kvernmo, Ståle Zerener Haugnæss, Stig Zerener Haugnæss and Tor Egil Fusdahl of Gallereel.

..

Fra venstre: August André Kvernmo, Ståle Zerener Haugnæss, Stig Zerener Haugnæss og Tor Egil Fusdahl av Gallereel.

....

....

After a few months in the Garage they are still satisfied with their choice:

“We are very satisfied! Probably not very many people are aware of the Garage. A whole year without paying for office space is rather unique. It is a hidden gem,” concludes Ståle.

..

Etter noen måneder i garasjen er de fortsatt fornøyd med deres valg:

“Vi er veldig fornøyde! Sannsynligvis er ikke veldig mange mennesker klar over Garasjen. Et helt år uten å betale for kontorlokaler er ganske unikt. Det er en skjult perle, sier Ståle.

....

Help with financing..Hjelp med finansiering

....

“If we had never come here, we would probably not have received research grants,” says Peder Songedal of the company Se og Lær.

The founder of Se og Lær, a marketplace for online courses, is glad to have found the Simula Garage.

Here, he and his collaborator Balsharan Kaur are developing a company that offers a wide selection of online courses in everything from wood carving to Excel.

“A buddy of mine had good things to say about them. We also considered StartupLab but dropped it because of rent. It usually takes three times longer than you expect to earn money with your operations, and with a rent on top of it all, we wouldn’t have made it.”

The two founders discovered very quickly that there were also benefits other than free office space awaiting them at the Garage.

The guidance they received inspired their search for funding—which they were awarded.

“The atmosphere at the Garage is another great advantage,” says Peder Sognedal.

“It’s a positive that you can link networks with the in-house researchers. Plus, it’s always nice to have a good social environment. We eat lunch together, and in a way, it’s like having colleagues.

..

“Hvis vi aldri hadde kommet hit, ville vi sannsynligvis ikke ha mottatt forskningsmidler,” sier Peder Songedal fra selskapet Se og Lær, en markedsplass for online kurs.

Songedal er glad for å ha funnet Gründergarasjen. Her er han og hans samarbeidspartner Balsharan Kaur, som utvikler et selskap som tilbyr et bredt utvalg av online kurs i alt fra treskjæring til Excel. “En kompis av meg hadde gode ting å si om dem. Vi vurderte også StartupLab, men droppet den på grunn av leie. Det tar vanligvis tre ganger lengre tid enn du forventer å tjene penger med driften din, og med en leie utover det hele, ville vi ikke ha gjort det.”

De to grunnleggerne oppdaget veldig raskt at det også var andre fordeler enn gratis kontorplass som venter på dem i garasjen. Veiledningen de mottok inspirerte deres søk etter finansiering - som de ble tildelt.

“Atmosfæren på garasjen er en annen stor fordel, sier Peder Sognedal.” Det er positivt at du kan koble nettverk med Simula sine egne forskere. I tillegg er det alltid hyggelig å ha et godt sosialt miljø. Vi spiser lunsj sammen, og på en måte er det som å ha kolleger.

....

.... Peder Songedal of Se & Lær .. Peder Songedal i Se & Lær ....

....

Peder Songedal of Se & Lær

..

Peder Songedal i Se & Lær

....