....

To achieve good results, it is important to have a certain sense of belonging to your workspace and the activities therein. At The Simula Garage, we want our entrepreneurs to feel welcome and included, not least by making our premises attractive and comfortable to startups.

..

For å oppnå gode resultater er det viktig å ha en viss følelse av tilhørighet på arbeidsplassen og til aktivitetene innad. I Gründergarasjen vil vi at våre gründere skal føle seg velkomne og inkludert, ikke minst ved å gjøre lokalene attraktive og komfortable også for oppstartsselskaper.

....

 
 

access all days of the week..Tilgang alle dager i uken

....

Although we encourage tech entrepreneurs to work here on a daily basis, seven day access to our premises provides great flexibility to come and go as you please, whether during regular working hours, in the evenings, or even on the weekend.

..

Selv om vi oppfordrer teknologiske gründere til å jobbe her daglig, gir vi tilgang til våre lokaler syv dager i uken, for å gi deg stor fleksibilitet for å komme og gå som du ønsker, enten i vanlig arbeidstid, om kveldene eller til og med i helgen.

....


Discounts..Rabatter

....

When you are a member of the The Simula Garage, your startup may be able to benefit from discounts on services such as Amazon AWS, Google Cloud, IBM Watson, Zetta.io and more.

For example, in Amazon’s AWS Activate programme, you may receive up to $5,000 AWS Promotional Credit, valid for up to 2 years, and up to $5,000 AWS Business Support Plan Credit to be used towards AWS Support, valid for up to 1 year, and more.

..

Som medlem i Gründergarasjen kan din oppstartsbedrift dra nytte av rabatter på tjenester som Amazon AWS, Google Cloud, IBM Watson, Zetta.io og mer.

For eksempel kan du gjennom Amazons AWS Activate-program motta opptil $ 5000 AWS-reklamekreditt, gyldig i opp til 2 år, og opp til $ 5000 i rabatt til bruk for AWS Support, gyldig i opptil 1 år og mer.

....


A place to chill..Et kult sted å være

....

Hungry for lunch? Your access card also gives you discounted lunch in the canteen. Need a break? As part of The Simula Garage deal, startup members can help themselves to free coffee, accompanied by relaxing areas to sit, have a short chat, or play a game of pool, chess, or table tennis if you are at our Fornebu facility, or Xbox if you are at our OsloMet facility.

..

Sulten til lunsj? Tilgangskortet gir deg også nedsatt lunsj i kantinen. Trenger en pause? Som en del av tilbudet i Gründergarasjen kan oppstartsledere forsyne seg gratis med kaffe, det også vil være avslappende områder å sitte, sted for en kort prat eller spille biljard, sjakk eller bordtennis dersom du befinner deg på Fornebu, eller Xbox på OsloMet.

....


Public funding..Offentlig finansiering

....

We have a strong track record in supporting startups in attracting public funding (Innovation Norway, EU Horizon 2020 SME instrument, and more). This provides startups with funding for research and development projects without diluting the entrepreneur’s ownership, and enables them to realize ambitious technological and commercial goals. Furthermore, participating in research and development projects with Simula’s research groups is a powerful way of networking and building strong links with one of the world’s leading research institutions.

..

Vi har en sterk bakgrunn i å støtte oppstartselskaper i å tiltrekke offentlig finansiering (Innovasjon Norge, EU Horisont 2020 SMB-instrumentet og mer). Dette gir finansiering til forsknings- og utviklingsprosjekter i selskapet uten å redusere gründerens eierskap, og gir dem muligheten til å realisere ambisiøse teknologiske og kommersielle målsetninger. Videre er deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter med Simula forskergrupper en kraftig måte å skape nettverk og å bygge sterke forbindelser med en av verdens ledende forskningsinstitusjoner.

....


Private capital..Privat kapital

....

Private capital is often essential to realize rapid technology development and company growth. From Simula’s experience, smart money is what really matters and we have a large network of investors who combine deep technological insight with an understanding of business and sales.

Simula’s subsidiary Simula Innovation is an early-stage investor (pre-seed and seed phase) that invests in teams with deep technological understanding and a commercial edge. Simula also invests equity through Innovation Norway’s pre-seed funding scheme. In total, The Simula Garage offers various ways of providing equity to companies in need of funding.

..

Privat kapital er ofte essensielt for å realisere rask teknologiutvikling og bedriftsvekst. Fra Simula sin erfaring er investeringer fra institusjonelle investorer det som virkelig betyr noe, og vi har et stort nettverk av investorer som kombinerer dyp teknologisk innsikt med forståelse av forretninger og salg.

Simula sitt datterselskap Simula Innovation er en investor som investerer i tidlig-fase selskaper bestående av team som har en dyp teknologisk forståelse med en kommersiell fordel. Simula investerer også egenkapital gjennom Innovasjon Norges pre-såkornsfinansieringsordning. Samlet tilbyr Gründergarasjen ulike måter å gi egenkapital til selskaper som trenger finansiering.

....