....

To achieve good results, it is important to have a certain sense of belonging to your workspace and your activities therein. At The Simula Garage, we want our entrepreneurs to feel welcome and included, not least by making our premises attractive and comfortable to startups.

..

For å oppnå gode resultater er det viktig å ha en viss følelse av å tilhøre arbeidsområdet og dine aktiviteter innad. På Gründergarasjen vil vi at våre gründere skal føle seg velkommen og inkludert, ikke minst ved å gjøre lokaler attraktive og komfortable til oppstart.

....

 
 

Seven day access..Tilgang syv dager i uken

....

Although we encourage tech entrepreneurs to work here on a daily basis, seven day access to our premises provides great flexibility to come and go as you please, whether during regular working hours, in the evenings, or even on the weekend. Worth mentioning also is access to Technopolis’ gym and lockers in our premises for your personal use.

..

Selv om vi oppfordrer teknologiske gründere til å jobbe her daglig, gir vi tilgang til våre lokaler syv dager i uken, for å gi deg stor fleksibilitet for å komme og gå som du ønsker, enten i vanlig arbeidstid, om kveldene eller til og med i helgen. Verdt å nevne er også tilgang til Technopolis treningsstudio og skap i våre lokaler for ditt personlige bruk.

....


Discounts..Rabatter

....

When you are a member of the The Simula Garage, your startup may be able to benefit from discounts on Amazon’s and Google’s cloud services. Via Amazon’s AWS Activate programme, you may receive up to $5,000 AWS Promotional Credit, valid for up to 2 years, and up to $5,000 AWS Business Support Plan Credit to be used towards AWS Support, valid for up to 1 year, and more. If we nominate you for Google Cloud Platform for Startups, you may receive $20,000 in credit, access to architecture reviews and technical mentors, 24/7 support, and more.

..

Når du er medlem i Gründergarasjen så kan din oppstartbedrift dra nytte av rabatter på Amazons og Googles skytjenester. Via Amazons AWS Activate-program kan du motta opptil $ 5000 AWS-reklamekreditt, gyldig i opp til 2 år, og opp til $ 5000 i rabatt til bruk for AWS Support, gyldig i opptil 1 år og mer. Hvis vi nominerer deg til Google Cloud Platform for Startups, kan du motta $ 20.000 i kreditt, tilgang til arkitekturanmeldelser og tekniske mentorer, 24/7-støtte og mer.

....


A place to chill..Et kult sted å være

....

Hungry for lunch? Your access card also gives you discounted lunch in the canteen. Need a break? As part of The Simula Garage deal, startup members can help themselves to free coffee, accompanied by relaxing areas to sit, have a short chat, or play a game of pool, chess, or table tennis if you are at our Fornebu facility, or Xbox if you are at our OsloMet facility.

..

Sulten til lunsj? Tilgangskortet gir deg også nedsatt lunsj i kantinen. Trenger en pause? Som en del av tilbudet i Gründergarasjen kan oppstartsledere forsyne seg gratis med kaffe, det også vil være avslappende områder å sitte, sted for en kort prat eller spille biljard, sjakk eller bordtennis dersom du befinner deg på Fornebu, eller Xbox på OsloMet.

....