About Simula..Om Simula

 
 
 
 
 

....

Dedicated to tackling scientific challenges with long-term impact and of genuine importance to real life, Simula Research Laboratory AS (Simula) offers an environment that emphasizes and promotes basic research. At the same time, we are deeply involved in research education and application-driven innovation and commercialization.

Simula was established as a non-profit limited company in 2001 and is fully owned by the Norwegian Ministry of Education and Research. Its research is funded through competitive grants from national funding agencies and the EC, research contracts with industry, and a basic allowance from the state. At its outset, the laboratory was given the mandate of becoming an internationally leading research institution within select fields in information and communications technology. These fields are:

  • communication systems, including cyber security;
  • scientific computing, aiming at fast and reliable solutions of mathematical models in biomedicine and geoscience; and
  • software engineering, focusing on the testing and verification of mission-critical software systems and on the planning and cost estimation of large software development projects.

Recent evaluations state that Simula has fulfilled its challenge and is an acknowledged contributor to top-level research in its focus areas. Specifically, in the 2012 national evaluation of ICT research organized by the Research Council of Norway and conducted by an international panel of experts, Simula received the highest average score (4.67) on a five-point scale among all evaluated institutions. In comparison, the national average was 3.38. Only five of the 62 research groups evaluated were awarded the top grade (5), and two of these five groups are located at Simula. In the 2017 in-depth evaluation of Simula, all three research areas were evaluated as excellent.

..

Simula Research Laboratory AS (Simula) er dedikert til å takle vitenskapelige utfordringer med langsiktig innvirkning og reell betydning for det virkelige livet, og tilbyr et miljø som legger vekt på og fremmer grunnforskning. Samtidig er vi dypt involvert i forskningsutdanning og applikasjonsdrevet innovasjon og kommersialisering.

Simula ble etablert som et ikke-for-profitt aksjeselskap i 2001 og er heleid av Kunnskapsdepartementet. Dens forskning er finansiert gjennom konkurransedyktige tilskudd fra nasjonale finansieringsorganer og EF, forskningskontrakter med industrien, og en grunnleggende godtgjørelse fra staten. I begynnelsen ble laboratoriet gitt mandat til å bli en internasjonalt ledende forskningsinstitusjon innen utvalgte felt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Disse feltene er:

  • kommunikasjonssystemer, inkludert nettverkssikkerhet;
  • vitenskapelig databehandling, med sikte på raske og pålitelige løsninger av matematiske modeller innen biomedisin og geovitenskap; og
  • software engineering, med fokus på testing og verifisering av systemkritiske programvare systemer og på planlegging og kostnadsberegning av store programvareutviklingsprosjekter.

Nylige evalueringer sier at Simula har oppfylt sin utfordring og er en anerkjent bidragsyter til forskning på toppnivå på sine fokusområder. Spesielt i Simulas nasjonale evaluering av IKT-forskning, organisert av Norges forskningsråd og utført av et internasjonalt ekspertpanel, mottok Simula den høyeste gjennomsnittlige poengsummen (4,67) på en fempunkts skala blant alle evaluerte institusjoner. Til sammenligning var det nasjonale gjennomsnittet 3,38. Bare fem av de 62 forskningsgruppene som ble vurdert, ble tildelt toppkarakter (5), og to av disse fem gruppene befinner seg på Simula. I den grundige evaluering i 2017 av Simula ble alle tre forskningsområdene vurdert som eksellente.

....