Team

 
 
img_2298.jpg

Christian Bjerke, Director of The Simula Garage..Christian Hemmestad Bjerke, direktør for Gründergarasjen

....

As the Director of The Simula Garage, Christian has the overall responsibility for the management of the incubator and is closely involved in supporting the companies. He also manages external relations with partners and works closely with Simula’s researchers on facilitating technology transfer. Christian has worked at Simula since 2013, then joining as the administrative manager for the research-based innovation centre (SFI) Certus. In March 2016, he was appointed Assistant Director for Simula Innovation, which handles Simula’s commercial investments. In his current role as the Director of the Simula Garage, Christian works closely with Simula Innovation on establishing commercially promising high-tech companies and facilitating knowledge transfer. Christian holds an M.Sc. in administration- and organization theory from the University of Bergen. He has held numerous positions of trust in organizations including the European Commission, the European University Association, The European Students Union, The University of Bergen and The Norwegian Ministry of Education and Science.

..

Som direktør for Gründergarasjen har Christian det overordnede ansvaret for ledelsen av inkubatoren og er nært involvert i å støtte selskapene. Han forvalter også eksterne forbindelser med samarbeidspartnere og jobber tett med forskere i Simula for å legge til rette for teknologioverføring. Christian har jobbet hos Simula siden 2013, da han ble administrerende direktør for det forskningsbaserte innovasjonssenteret (SFI) Certus. I mars 2016 ble han utnevnt til assisterende direktør for Simula Innovation, som håndterer Simulas kommersielle investeringer. I sin nåværende rolle som direktør for Gründergarasjen jobber Christian tett med Simula Innovation på å etablere kommersielt lovende høyteknologiske selskaper og legge til rette for kunnskapsoverføring. Christian har en M.Sc. i administrasjon og organisasjonsteori fra Universitetet i Bergen. Han har hatt en rekke roller i ulike organisasjoner, blant annet Europakommisjonen, European University Association, The European Students Union, Universitetet i Bergen og Utdanningsdepartementet.

....

Freyja Jørgensen, Project Coordinator..Freyja Jørgensen, prosjektkoordinator

....

Freyja joined the team in September 2016. She is hired as project coordinator at The Simula Garage, responsible for all our practical issues on a day-to-day basis, as well as arranging events, administrating our internal end external communication and helping our entrepreneurs develop their slide decks and presentation skills. Freyja holds a B.Sc. in Molecular Biology and has completed a one-year study programme in Psychology, both from The University of Oslo. Since 2010 she has also been involved in several of Simula’s educational activities, working with student recruitment, science outreach, and courses in presentation technique.

..

Freyja ble en del av teamet i september 2016. Hun er ansatt som prosjektkoordinator i Gründergarasjen og er ansvarlig for alle praktiske saker på en daglig basis, samt å organisere arrangement, administrere vår interne og eksterne kommunikasjon og bistå våre gründere med deres slides og presentasjoner. Freyja har en B.Sc. i Molekylærbiologi og har fullført en årsenhet i psykologi, begge fra Universitetet i Oslo. Siden 2010 har hun dessuten vært involvert i flere av Simulas utdanningsaktiviteter, der hun har jobbet med studentrekruttering, teknologi - og realfagsformidling og kurs i presentasjonsteknikk.

....

img_0598.jpg

Adam Piórowicz, Innovation Manager..Adam Piórowicz, innovasjonsleder

....

Adam helps startups and researchers with matters related to innovation, soft funding, intellectual property rights, legal documents, and business development. He also streamlines internal processes at Simula and The Simula Garage with software. Adam holds an M.Sc. in Computer Science and Engineering from Linköping University and an M.Sc. in Innovation and Entrepreneurship from Chalmers University of Technology, both in Sweden. He was a patent engineer at Telenor for four years. Adam joined Simula Innovation in 2011 and Simula in 2016, and has been involved in The Simula Garage in various capacities since its inception in 2013.

..

Adam hjelper oppstartsbedrifter og forskere med saker knyttet til innovasjon, offentlig finansiering, immaterielle rettigheter, juridiske dokumenter og forretningsutvikling. Han effektiviserer også interne prosesser hos Simula og Gründergarasjen med ulike programvarer. Adam er sivilingeniør i datateknikk fra Linköpings universitet og har en M.Sc. i innovasjon og entreprenørskap fra Chalmers tekniske universitet, begge i Sverige. Han var tidligere patentingeniør ved Telenor i fire år. Adam ble en del av Simula Innovation i 2011 og Simula i 2016, og har vært involvert i Gründergarasjen i ulike kapasiteter siden starten i 2013.

....

Ottar Hovind, Director of Simula Innovation AS..Ottar Hovind, direktør for Simula Innovation AS

....

Ottar manages Simula’s portfolio of investments and is also a lawyer. He has been at Simula since 2007 holding several positions, including Deputy Managing Director for Simula Research Laboratory AS. He is currently the Managing Director of Simula Innovation AS, and a board leader at several startup companies. Ottar holds a degree in law (cand.jur.) from University of Oslo, and has a Master of Corporate and Commercial Law (LLM) from London School of Economics. He has previously worked with the law firm Ræder Advokatfirma.

..

Ottar forvalter Simulas portefølje av investeringer og er også advokat. Han har vært hos Simula siden 2007 og har hatt flere stillinger, blant annet viseadministrerende direktør for Simula Research Laboratory AS. Han er for tiden administrerende direktør i Simula Innovation AS, og styremedlem hos flere oppstartsselskaper. Ottar har en cand.jur fra Universitetet i Oslo, og har en Master of Corporate Law (LLM) fra London School of Economics. Han har tidligere jobbet med Ræder Advokatfirma.

....