This is The Simula Garage..Dette er Gründergarasjen

....

Do you have a great idea? Are you eager to implement it and build a business around it? Do you want to keep all the rights to your idea? If so, The Simula Garage (or Gründergarasjen in Norwegian) may be the place for you. The purpose of The Simula Garage is to provide a working and breathing space for technology entrepreneurs who want to turn ideas into successful businesses.

The Simula Garage is an incubator for technology-intensive startups, located in a technical competence centre within ICT and innovation. Whether to work on your code, discuss ideas with your co-founders, conduct research, or develop your business, The Simula Garage is a place for you to get things done.

..

Har du en god idé? Er du ivrig etter å implementere og bygge en bedrift rundt den? Vil du beholde alle rettighetene til idéen din? I så fall kan Gründergarasjen være stedet for deg. Hensikten med Gründergarasjen er å gi et arbeids- og pusteplass for teknologivirksomheter som ønsker å gjøre idéer til vellykkede bedrifter.

Simula Garage er en inkubator for teknologiintensive oppstartsselskap lokalisert i et teknisk kompetansesenter innen IKT og innovasjon. Enten å jobbe med koden din, diskutere idéer med dine medgründere, utføre forskning eller utvikle virksomheten din, Gründergarasjen er et sted hvor du kan få ting gjort.

....

 
....It is free – like in really free – like you don’t pay anything – got it?..Det er gratis, som i virkelig gratis - som i at du ikke betaler noe - skjønner du?..
— ....Aslak Tveito, Professor and CEO of Simula Research Laboratory AS..Aslak Tveito, professor og administrerende direktør i Simula Research Laboratory AS....

What you get..Hva du får

A place to work..Et sted å jobbe

....

The Simula Garage is an initiative from Simula Research Laboratory that gives ambitious entrepreneurs the possibility to work in a free office space in co-location with other entrepreneurs. As a member of The Simula Garage you will have a place to develop your ideas into prototypes and a viable business.

..

Gründergarasjen er et initiativ fra Simula Research Laboratory som gir ambisiøse gründere muligheten til å jobbe i et ledig kontorlokal i samlokalisering med andre gründere. Som medlem av Gründergarasjen får du et sted å utvikle idéene dine til prototyper og en levedyktig bedrift.

....

 

 

Funding..Finansiering

....

Technology startups need funding to develop their products and grow as a company. They need to find investors willing to take risks and invest in company equity or funding bodies willing to fund early-stage projects. Startups also need partners and mentors who take an active role in supporting them. Whether you need private capital or public funding, we can help you get it.

..

Teknologiske oppstartsbedrifter krever finansiering for å utvikle sine produkter og vokse som et selskap. De trenger å finne investorer som er villige til å ta risiko og investere i selskapets egenkapital eller finansieringsorganer som er villige til å finansiere tidlige prosjekter. Startups trenger også partnere og mentorer som tar en aktiv rolle i å støtte dem. Enten du trenger privat kapital eller offentlig finansiering, kan vi hjelpe deg med å få den støtten.

....


Mentoring..Veiledning

....

One of the main challenges a startup team usually faces is how to pursue its message in a clear and convincing way. At The Simula Garage, we have the resources to help with specific questions related to legal issues, intellectual property rights, business development, writing applications for funding, and pitching your company to investors.

..

En av hovedutfordringene som et oppstartsteam vanligvis står overfor, er hvordan man formulerer en forretningsplan på en klar og overbevisende måte. I Gründergarasjen har vi ressurser for å hjelpe deg med bestemte spørsmål knyttet til juridiske problemer, immaterielle rettigheter, forretningsutvikling, søknad om finansiering og pitching av din bedrift til investorer.

....

 

 

Community..Fellesskap

....

A free co-working space may sound alluring to most freshly minted startups, but The Simula Garage offers much more than free working space. We are more of a technical competence centre than a traditional startup hub. Being located in a highly recognized ICT research facility, our entrepreneurs are given the chance to communicate, network, and potentially collaborate with Simula’s acknowledged researchers.

..

Et gratis samarbeidsområde kan høres utrolig til de fleste nyopprettede oppstart, men Gründergarasjen tilbyr mye mer enn gratis arbeidsplass. Vi er mer av et teknisk kompetansesenter enn et tradisjonelt oppstartsnav. Å være lokalisert i et anerkjent IKT-forskningsanlegg, får gründerne muligheten til å kommunisere, nettverk og muligens samarbeide med anerkjente forskere fra Simula.

....


Perks..Fordeler

....

To achieve good results, it is important to have a certain sense of belonging to your workspace and your activities therein. At The Simula Garage, we want our entrepreneurs to feel welcome and included, not least by making our premises attractive and comfortable to startups as well.

..

For å oppnå gode resultater er det viktig å ha en viss følelse av å tilhøre arbeidsområdet og dine aktiviteter deri. I Gründergarasjen vil vi at våre gründere skal føle seg velkommen og inkludert, ikke minst ved å gjøre lokaler attraktive og komfortable til oppstart også.

....

 

Run by..Drevet av

 
 

In collaboration with..I samarbeid med

 
 

Supported by..Støttet av

 
 
 

Hosted by a leading research centre..Vertet av et ledende forskningssenter

....

Simula Research Laboratory AS is an internationally leading research centre with a strong footprint in the fields of applied mathematics as well as information and communication technologies. Recent evaluations performed by the Research Council (2017) have shown that all of Simula’s research groups are classified as “excellent”.

..

Simula Research Laboratory AS er et internasjonalt ledende forskningsenter med et sterkt fotavtrykk innen anvendt matematikk samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nylige evalueringer utført av Forskningsrådet (2017) har vist at alle Simulas forskergrupper er klassifisert som “utmerket”.

....

simula.png
 
 

Supported by Norway's third largest university..Støttet av Norges tredje største universitet

....

Oslo Metropolitan University / OsloMet (former Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) is Norway's third largest university, and offers educational programs and conducts research within health and social services, education, and public administration, media, design, arts, and technical and business administrative positions in business and industry.

..

OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er Norges tredje største universitet, som tilbyr en rekke utdanningsprogrammer og driver forskning innenfor helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig forvaltning, media, design, kunst samt tekniske og bedriftsadministrative stillinger i næringslivet.

....

 
 
 
 
 

Why it is free..Hvorfor det er gratis

....

As the saying goes, there’s no such thing as a free lunch. Well, at The Simula Garage, the lunch isn’t free, but it is subsidized. Simula Research Laboratory, which runs and hosts the Garage, is a limited company owned by the Norwegian State through the Ministry for Education and Research. We have a public mandate to support innovation activities and help promising tech companies to develop and grow. The Simula Garage is supported by the county municipality of Akershus and Simula also diverts considerable resources into the operations of the Garage. Consequently, we have been able to maintain the Garage as a free service while delivering highly sought-after expertise.

The Garage is an important part of the Simula community and has injected a solid dose of entrepreneurial spirit and dedication into the academic units. The Simula Garage provides great benefits for Simula and has also been a source of promising investments for our subsidiary Simula Innovation.

..

Som det sies, er det ikke noe som heter en gratis lunsj. Vel, i Gründergarasjen, er lunsj ikke gratis, men det er subsidiert. Simula Research Laboratory, som driver og er vert for Gründergarasjen på Fornebu, er et aksjeselskap eid av den norske stat gjennom utdannings- og forskningsdepartementet. Vi har et offentligt mandat for å støtte innovasjonsaktiviteter og hjelpe lovende teknologibedrifter til å utvikle og vokse. Gründergarasjen støttes av Akershus fylkeskommune, og Simula avleder også betydelige ressurser til driften av garasjen. Derfor har vi vært i stand til å opprettholde garasjen som en gratis tjeneste, samtidig som vi leverer svært etterspurt kompetanse.

Garasjen er en viktig del av Simula-miljøet og har injisert en solid dose entreprenørånd og engasjement i de akademiske enhetene. Gründergarasjen gir store fordeler for Simula, og har også vært en kilde til lovende investeringer for datterselskapet Simula Innovation.

....

 
 

Want to know more?..Ønsker du å vite mer?

....

Want to know more about The Simula Garage?

Come visit or contact us!

..

Vil du vite mer om Gründergarasjen?

Kom på besøk eller kontakt oss!

....

 
 

Criteria for applying..Kriterier for å søke

....

We set the following minimum criteria:

  • The company must be within the field of information and communication technologies (ICT).

  • A core feature of the company’s business must involve technology development.

  • The company must be early stage.

  • As general rule, we look for full-time entrepreneurs.

You can also apply if you have not yet founded the company (we can help you do that).

..

Vi fastsetter følgende minimumskriterier:

  • Selskapet må være innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

  • Et sentralt element i selskapets virksomhet må innebære teknologiutvikling.

  • Selskapet må være i et tidlig stadie.

  • Som en hovedregel ser vi etter fulltidsgründere.

Du kan også søke om du enda ikke har grunnlagt selskapet (vi kan hjelpe deg med å gjøre det).

....